Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH POLTEL
z dnia 01.06.2020
§ 1. Przedmiot Regulaminu
1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
Telekomunikacyjne (dalej „Ustawa”), określa zakres i warunki świadczenia Usług na rzecz
Abonenta przez POLTEL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Sportowej 20, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000422976, NIP
8361856608.
§ 2. Definicje
1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, Strony wprowadzają następujące definicje:
a. Abonent – podmiot, który korzysta z usług sieci POLTEL.
b. Adres zakończenia sieci – informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, fizyczny
punkt, w którym Abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telefonicznej. Dane te
obejmują m.in. adres zamieszkania i/lub adres korespondencyjny i/lub adres
wykonywania działalności gospodarczej; imię, nazwisko i/lub nazwę firmy oraz formę
organizacyjną abonenta, w przypadku klienta prywatnego numer PESEL. Dane te
zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym są gromadzone i nieodpłatnie udostępniane
centralnemu punktowi systemu powiadamiania ratunkowego (zarządzanego przez
Prezesa UKE) – w przypadku połączeń do numeru alarmowego „112” oraz do
numerów alarmowych ustalonych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej i
dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, chyba że służba ustawowo
powołana do niesienia pomocy, wykorzystująca dany numer alarmowy, posiada
własny punkt centralny mogący współpracować z systemem. Przekazywanie tych
danych nie wymaga zgody Abonenta.
c. Awaria – zdarzenie wpływające na stan techniczny sieci lub jej elementów
uniemożliwiający lub w znacznym stopniu utrudniający świadczenie usług
telekomunikacyjnych.
d. Billing – szczegółowy wykaz połączeń zrealizowanych na rzecz Abonenta, dostępny na
indywidualnym koncie Abonenta w ramach Panelu Administracyjnego.
e. Cennik – wykaz Usług zawierający zestawienie rodzaju i wysokość opłat za Usługi
świadczone przez Operatora na rzecz Abonenta, publikowany na stronie www.e-
poltel.pl oraz na Panelu Administracyjnym. Jeśli klient nie otrzyma przy podpisywaniu
Umowy indywidualnego Cennika, obowiązującym przez cały okres trwania umowy
jest ten opublikowany na stronie www.e-poltel.pl oraz na Panelu Administracyjnym.
f. E-faktura – faktura VAT dostarczana do Abonenta drogą poczty elektronicznej, na
wskazany przez Abonenta adres mailowy.
g. Konto – podstrona Serwisu, za pośrednictwem której Abonent może korzystać z
Usługi świadczonej przez Operatora. Dostęp do Konta możliwy jest po dokonaniu
przez Abonenta jednorazowej Rejestracji i zalogowaniu do Konta.
h. Konto SIP – wirtualna usługa umożliwiająca wykonywanie połączeń z
wykorzystaniem protokołu SIP. Autoryzacja przebiega poprzez podanie loginu, hasła
oraz wskazanie serwera IP. Można do niej przypisać jeden lub więcej numerów
publicznych, ustawić prezentację numeru wychodzącego lub jej brak. Umożliwia
wykonywanie jednego lub więcej jednoczesnych połączeń.
i. Numer PSTN – unikatowy numer z telefonicznej sieci publicznej udostępniony przez
Operatora z dostępnych u operatora stref numeracyjnych, lub przeniesiony ze stref
numeracyjnych podlegających innym Operatorom, z woli Abonenta, na mocy
dokumentu Wniosek o Przeniesienie Numeru.
j. Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań
Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych,
rozpoczynający się pierwszego dnia danego miesiąca i kończący ostatniego dnia tego
samego miesiąca.
k. Operator – POLTEL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z
siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Sportowej 20, KRS: 0000422976 NIP: 836-
185-66-08.
l. Opłata Abonamentowa – cykliczna opłata, której wysokość i terminy uiszczania przez
Abonenta na rzecz Operatora określone są w Umowie.
m. Opłata Instalacyjna – opłata jednorazowa, ustalana indywidualnie w Umowie, składa
się na nią koszt wdrożenia rozwiązań pozwalających na rozpoczęcie świadczenia
Usług.
n. Opłata Pocztowa – opłata w wysokości określonej w Cenniku, doliczana do każdej
faktury wysyłanej inną drogą niż wyznaczona przez Abonenta poczta elektroniczna.
Wysyłka faktur pocztą elektroniczną jest bezpłatna.
o. Panel Administracyjny – strona internetowa pod adresem https://panel.e-poltel.pl,
służąca do zarządzania usługami telekomunikacyjnymi.
p. PJSIP – nowsza wersja protokołu SIP stosowana w najnowszych centralach
telefonicznych wykorzystujących technologię VoIP.
q. Prawo Telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).
r. Pre-Paid – System nabywania usług, za które płacimy przed skorzystaniem z nich, na
zasadach przedpłaty.
s. Post Paid – System nabywania usług, za które płacimy po skorzystaniu z nich. Opłaty
naliczane są cyklicznie (np. co miesiąc), zazwyczaj w formie Abonamentu.
t. Rachunek – faktura VAT wystawiana przez Operatora za świadczone Usług.
u. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Abonentów, stanowiący
integralną część Umowy.
v. RTP – protokół transmisyjny, który transmituje media pomiędzy końcowymi
terminalami VoIP.
w. Sieć POLTEL – infrastruktura, która pozwala na realizację usług telekomunikacyjnych,
znajdująca się w ośrodku przetwarzania danych, zespolonych i współpracujących ze
sobą, a niezbędnych do funkcjonowania usług.
x. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Strony, którego nie można było
przewidzieć i któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, a w
szczególności:
i. wojna, w tym wojna domowa, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu lub
terroru,
ii. katastrofy naturalne lub katastrofy o innym charakterze.
iii. zjawiska atmosferyczne np. wyładowania atmosferyczne, wichury itp.
y. SIP (Session Initiation Protocol – protokół inicjacji sesji) – protokół internetowy
umożliwiający nawiązywanie połączeń głosowych oraz wideo, najczęściej
wykorzystywany w usłudze VoIP. Umożliwia on też szyfrowanie ruchu.
z. SIPTRUNK – wirtualna usługa umożliwiająca wykonywanie połączeń z
wykorzystaniem protokołu SIP. W przeciwieństwie do Konta SIP wymiana ruchu nie
wymaga autoryzacji z użyciem loginu i hasła, a jedynie wskazania adresów IP,
pomiędzy którymi operatorzy będą kierować połączenia. Komunikacja zazwyczaj
odbywa się z wykorzystaniem portów UDP: 5060, UDP: 5061 (szyfrowane), TCP:
5060. Umożliwia wykonywanie jednego lub więcej jednoczesnych połączeń.
aa. SRTP – protokół transmisyjny, który transmituje szyfrowane media pomiędzy
końcowymi terminalami VoIP.
bb. Sztuczny ruch – generowanie ruchu telekomunikacyjnego, rejestrowanego w
systemie bilingowym, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionych korzyści
finansowych, bądź na szkodę Operatora.
cc. Terminal VoIP – urządzenie końcowe po stronie Abonenta zapewniające przyłączenie
do sieci POLTEL, w szczególności telefon IP lub bramka VoIP obsługujące protokół SIP.
Umożliwia rejestrację jednego lub więcej Kont SIP lub uruchomienie usługi SIP
TRUNK.
dd. Ulga – ulga finansowa przyznawana indywidualnie, szczegółowo określona w
Umowie zawieranej na warunkach promocyjnych.
ee. Umowa – umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której
Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, a Abonent
zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w tymże
Regulaminie.
ff. Usługi – Usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Operatora zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności Usługa polegająca na
realizacji połączeń telekomunikacyjnych przez Abonenta przy użyciu Terminala VoIP
podłączonego do sieci Internet.
gg. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.)
hh. Wniosek o Przeniesienie Numeru – obok Umowy niezbędny do prawidłowego
świadczenia Usług dokument przygotowany przez Operatora pozwalający na
prawomocne przeniesienie wskazanego i należącego do Abonenta publicznego
Numeru PSTN do Sieci POLTEL.Zamówienie – oświadczenie Abonenta złożone za
pośrednictwem strony https://e-poltel.pl, lub telefonicznie, zawierające dane
Abonenta oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi.
Pojęcia nie zdefiniowane w § 2, a zdefiniowane w Prawie Telekomunikacyjnym, użyte zostały w
Regulaminie zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez Prawo Telekomunikacyjne.
§ 3. Umowa o świadczenie Usług
1. Przez zawarcie Umowy POLTEL zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Umową i
Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do uiszczania Opłat za wykonane Usługi oraz
przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. Umowa zawierana jest na warunkach standardowych lub promocyjnych. Warunki
standardowe określa Cennik, warunki promocyjne określa Umowa.
3. Zawarcie i wykonywanie Umowy przez POLTEL uzależnione jest od istnienia technicznych i
prawnych możliwości realizacji Usług na rzecz Abonenta w danej lokalizacji.
4. Usługi są dostępne po podpisaniu Umowy i instalacji i/lub konfiguracji urządzeń.
5. POLTEL zastrzega sobie prawo do sporządzania elektronicznych kopii doręczonych
dokumentów i przechowywania ich przez okres wykonywania zobowiązań wynikających z
Umowy oraz zobowiązań Operatora względem Prezesa UKE i Prawa Telekomunikacyjnego.
6. Abonent zawierając Umowę oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
lub w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych uzyskał zgodę
przedstawiciela ustawowego.
7. Abonent zobowiązany jest do wskazania adresu do korespondencji oraz/lub adres poczty
elektronicznej, za pomocą którego Operator będzie kontaktował się w sprawach dotyczących
płatności i rozliczeń za Usługi.
8. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych, w szczególności:
adresu, numeru NIP, numerów telefonów, adresu poczty elektronicznej.
9. Cennik i Regulamin są udostępnione Abonentowi na stronie internetowej www.e-poltel.pl
przed podpisaniem Umowy. Podpisanie Umowy jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i
Cennika.
§ 4. Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy
1. Abonent ma prawo rozwiązać Umowę:
a. Dla umowy standardowej: z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
b. Dla umowy promocyjnej: z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Za dzień złożenia wypowiedzenia Umowy przez Abonenta przyjmuje się dzień doręczenia
wypowiedzenia na adres korespondencyjny POLTEL.
4. W dniu upływu okresu wypowiedzenia Umowy ulega ona rozwiązaniu, a POLTEL zaprzestaje
świadczenia Abonentowi Usług.
5. W okresie wypowiedzenia naliczane są Opłaty wynikające z Umowy.
6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy może spowodować bezpowrotną utratę konfiguracji
usług oraz danych Abonenta przechowywanych w systemie danych i wykorzystywanych przez
Abonenta przy korzystaniu z Usług, na co Abonent wyraża zgodę.
7. Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Abonent narusza
postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
8. Operator może wyłączyć rozmowy wychodzące, gdy minęło ponad 30 dni od wymaganego
terminu płatności za Fakturę VAT za poprzedni okres rozliczeniowy.
9. POLTEL jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w
Regulaminie lub Cenniku w przypadku istotnych zmian warunków rynkowych,
technologicznych, konkurencyjnych, organizacyjnych, kosztów utrzymania albo kosztów
świadczenia Usługi. O powodzie wprowadzenia zmian POLTEL każdorazowo poinformuje
Abonenta. Treść każdej proponowanej przez POLTEL zmiany warunków Umowy, w tym
określonych w Regulaminie lub Cenniku publikowana będzie na stronie internetowej
https://e-poltel.pl z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem
tych zmian w życie oraz zostanie dostarczona Abonentowi za pośrednictwem poczty
elektronicznej na wskazany w tym celu adres e-mail.
10. Rozwiązanie przez Abonenta Umowy zawartej na warunkach promocyjnych skutkuje
rezygnacją Abonenta z warunków promocji. Nakłada to na Abonenta obowiązek wyrównania
przyznanej ulgi, zgodnie z Umową Świadczenia Usług.
§ 5. Zakres Usług
1. Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie https://e-poltel.pl w szczególności
przedmiotem oferowanych usług jest realizacja połączeń telekomunikacyjnych przez
Abonenta przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet.
2. Operator może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i
Cennika.
§ 6. Opłaty za świadczenie Usług, warunki promocyjne, rabaty
1. Wysokość opłat określa Umowa lub Cennik.
2. Korespondencja dotycząca płatności i rozliczeń Abonenta będzie kierowana przez Operatora
na adres jaki wskazał w umowie.
3. Operator zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT płatnej w terminie określonym w
Umowie. W przypadku braku określenia terminu faktura VAT powinna być opłacona w ciągu
14 dni od jej prawidłowego doręczenia. Faktury Abonenta przechowywane są na serwerze
POLTEL, klient posiada do nich wgląd na swoim Koncie.
4. Dniem zapłaty jest dzień uznania płatności na rachunku bankowym Operatora.
5. W przypadku zwłoki w płatności, Operatorowi przysługuje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za czas zwłoki, a także zablokowanie połączeń wychodzących do czasu
uregulowania należności oraz rozwiązanie umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu
wypowiedzenia.
6. W sytuacji naliczenia odsetek ustawowych Operator ma prawo naliczyć Opłatę
Manipulacyjną w wysokości wskazanej w Cenniku.
7. Płatności dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego, a
przedstawiciele Operatora nie uprawnieni do pobierania żadnych świadczeń związanych z
Umową.
8. POLTEL zastrzega sobie prawo do zmian w wysokości cen za Usługi w okresie trwania
Umowy. Treść każdej zmiany w Cenniku publikowana będzie na stronie internetowej
https://e-poltel.pl z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem
tych zmian w życie oraz zostanie dostarczona Abonentowi, który udostępnił swoje dane za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej.
Abonent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie
wprowadzanych zmian. Brak wypowiedzenia Umowy w tym trybie oznacza przyjęcie przez
Abonenta bez zastrzeżeń wszystkich zmian Umowy, w tym zawartych w Regulaminie lub w
Cenniku.
9. Operator dokłada wszelkich starań, aby faktury zawierały prawidłowe dane Abonenta, o ile
zostały one prawidłowo przekazane Operatorowi. W przypadku powiadomienia Operatora o
zmianach danych w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian w fakturach za dany
Okres Rozliczeniowy Operator wystawi notę korygującą.
10. Jeśli Abonent uruchomi usługę Nagrywania Rozmów Operator przechowuje nagrania
połączeń przez okres 6 miesięcy. Odsłuchiwanie i pobieranie nagrań jest bezpłatne. Po
upływie 6 miesięcy od momentu odbycia rozmowy, nagranie jest archiwizowane.
Zarchiwizowane nagrania przechowywane są przez cały okres trwania Umowy. Na życzenie
Abonenta istnieje możliwość wcześniejszego usunięcia nagrania z archiwum.
Odpowiedzialność za poinformowanie uczestników rozmów o nagrywaniu spoczywa na
Abonencie. Istnieje możliwość kopiowania nagrań na wskazany przez Abonenta serwer FTP
(opłata zgodna z Cennikiem). Konfiguracja usługi odbywa się poprzez Panel Administracyjny.
11. Wysokość rabatów oraz warunki promocyjne ustalane są indywidualnie dla każdego klienta i
określane w Umowie o świadczenie usług.
§ 7. Odpowiedzialność Operatora
1. Abonent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że usługa VoIP nie jest tożsama z usługą
telefonii konwencjonalnej. Z uwagi na aktualny stopień rozwoju technologicznego oraz cechy
dostępnych rozwiązań technicznych odnoszących się m.in. do przepustowości oraz stabilności
łączy internetowych, w określonych przypadkach mogą występować ograniczenia usług
zapewnianych przez Operatora, mogą być związane z zakresem lub jakością dostępnego
połączenia. Konsekwencje wcześniej wymienionych ograniczeń nie stanowią niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy.
2. POLTEL nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy nastąpiło wskutek Siły Wyższej, działania osoby trzeciej, za którą POLTEL nie ponosi
odpowiedzialności lub niezachowania przez Abonenta przepisów bądź postanowień
Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Warunkiem świadczenia przez Operatora usługi najwyższej jakości jest przestrzeganie przez
Abonenta postanowień podjętych w Załączniku Technicznym dołączonym do Umowy.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. opóźnienia, obniżoną jakość lub przerwy transmisji wynikające z właściwości łącza
internetowego Abonenta;
b. uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej lub energetycznej będące
następstwem zdarzeń losowych lub spowodowanych przez Abonenta;
c. ochronę danych przekazywanych i odbieranych przez Abonenta, o ile wyżej
wymieniony obowiązek nie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
d. szkody wynikające z błędnego lub niepełnego podania danych przez Abonenta;
e. problemy techniczne, lub problemy związane z jakością połączeń wynikające z
nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Załącznika Technicznego
dołączonego do Umowy;
f. bezpieczeństwo infrastruktury telefonicznej Abonenta;
5. Operator nie gwarantuje dostępu do połączeń audiotekstowych (SMS).
6. POLTEL nie ponosi odpowiedzialności za błędną konfigurację Usług wykonaną przez
Abonenta, w szczególności POLTEL nie odpowiada za błędne połączenie z numerem
alarmowym, jeżeli Abonent wskazał błędną lokalizację Zakończenia Sieci lub używa
Urządzenia innego, niż wskazane.
7. POLTEL nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane przez Abonenta dane, z uwagi na
fakt, iż nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych oraz nie usuwa albo nie
modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
8. POLTEL nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione skorzystanie z Usług przez podmiot
inny niż Abonent. Za korzystanie z Usług odpowiada wyłącznie Abonent. Abonent
zobowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt dostęp do Usług w taki sposób, aby mogły z
niej korzystać wyłącznie osoby upoważnione, w szczególności poprzez wprowadzenie i
zachowanie w poufności stosownego loginu i hasła, oprogramowanie zabezpieczające przed
atakiem poprzez sieć, a także inne zabezpieczenia informatyczne i fizyczne.
9. POLTEL nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych
lub udostępnianych POLTEL przez Abonenta. Wyłączenie odpowiedzialności POLTEL obejmuje
także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych
Abonenta, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są
przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania
transmisji.
10. Operator nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Abonentów Usługi POLTEL.
11. Operator zastrzega sobie prawo do ewentualnych przewidzianych przerw konserwacyjnych.
Każdorazowo zawiadomi Abonentów o planowanych przerwach mailowo lub na stronie
internetowej: https://e-poltel.pl z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym.
12. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie U sług
podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa z wyłączeniem
ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści.
§ 8. Zobowiązania Abonenta
1. Abonent odpowiada za wszystkie zrealizowane Usługi z jego urządzenia, niezależnie od tego,
kto zlecał Usługę lub z niej korzystał.
2. Abonent odpowiada za bezpieczeństwo własnej infrastruktury telefonicznej, z włączeniem
terminali VoIP. Straty finansowe i inne powstałe w wyniku braków w zabezpieczeniu
infrastruktury telefonicznej ponosi Abonent.
3. Abonent jest zobowiązany do terminowego dostarczania potwierdzonych, wiarygodnych
informacji oraz danych, niezbędnych dla POLTEL w celu właściwego świadczenia Usług.
4. Abonent jest zobowiązywany podać i w wypadku zmiany aktualizować dane Zakończenia
Sieci.
5. Abonent jest zobowiązany wykorzystywać Usługi POLTEL wyłącznie w celach akceptowanych
przez prawo. W związku z tym, nie ma prawa:
a. przechwytywać lub monitorować, a także naruszać proces wymiany informacji lub
wprowadzać w nim zmiany, jeżeli nie jesteś stroną danego procesu wymiany;
b. masowo rozpowszechniać jakiekolwiek informacje handlowe, których
rozpowszechnianie zostało zakazane przez obowiązujące przepisy prawne;
c. wykorzystywać swój Panel Klienta lub POLTEL w sposób niezgodny z regulaminem;
d. wykorzystywać jakiekolwiek materiały zniesławiające, obsceniczne, nieodpowiednie
dla dzieci, lub które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej, znaki towarowe, lub w inny sposób szkodliwe i
nieakceptowalne.
6. Abonent będzie uiszczał z tytułu Usług opłaty zgodnie z postanowieniami określonymi w
Umowie.
7. Abonent ma obowiązek zapewniać posiadanie przez siebie wszelkich niezbędnych
zatwierdzeń, zezwoleń lub upoważnień w zakresie Usług realizowanych za pośrednictwem
POLTEL, w tym Usług oferowanych swoim klientom końcowym. Abonent odpowiada za treść,
jakość oraz dostawę Usług oferowanych swoim klientom końcowym oraz ma obowiązek
zapewniać, aby usługi te były zgodne z przepisami prawa. W razie konieczności Abonent
zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów na potwierdzenie
możliwości korzystania z Usług.
8. Niedozwolonym jest nadużywanie połączeń przez Abonenta w sposób niezgodny z
przedstawioną ofertą. W konkretnej ofercie nie można łączyć usług – wymagana jest
podpisana nowa umowa. Operator ma prawo, po pisemnym uprzedzeniu klienta i
wyznaczeniu terminu na podpisanie nowej umowy, wyłączyć usługi połączeń wychodzących
w przypadku nadużywania oferty na wszystkich numerach w poprzednio podpisanej umowie.
Ma to zastosowanie w przypadku podpisania umowy na abonament bez limitu i używania go
do usług typu call center. Operator po wykryciu takiego nadużycia, może zablokować
wszystkie połączenia na numerach w podpisanej umowie, do czasu podpisania nowej umowy
z Abonenta.
§ 9. Pomoc techniczna
1. Obsługa serwisowa obejmuje czynności zmierzające do zapewnienia stałej dostępności usługi
VoIP. Jeśli nie zaznaczono inaczej, usługa zostanie uruchomiona na łączach internetowych
klienta.
2. Operator zapewnia Abonentowi dostęp do telefonicznej informacji w zakresie prawidłowego
działania urządzeń i usługi pod numerem telefonu: (71) 777-66-00, w godzinach 08:00-17:00.
3. Operator zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych Awarii niezwłocznie, nie później, niż do
24 godzin od zgłoszenia Awarii.
4. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii w powyżej wskazanym terminie, Abonent
uzyskuje prawo do zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 1/30 miesięcznego
abonamentu (netto) za każde kolejne 24 godziny przerwy w dostawie Usługi.
5. W przypadku przerw w świadczeniu Usług VoIP przekraczających 3 pełne dni robocze w
okresie rozliczeniowym, wynikających z winy Operatora, Abonent ma prawo odstąpić od
Umowy.
6. Jeśli nie zaznaczono inaczej w Umowie w przypadku wezwania technika serwisu do awarii,
która nie leży po stronie Operatora, Operator ma prawo naliczyć opłatę zgodnie z Cennikiem.
§ 10. Postępowanie reklamacyjne
1. Abonentowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej jakości świadczonych
usług lub wysokości naliczonych opłat.
2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny: POLTEL, ul. Sportowa 20,
56-120 Brzeg Dolny, telefonicznie: 71 777 66 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: serwis@e-poltel.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko lub pełną nazwę firmy oraz miejsce zamieszkania lub adres siedziby
Abonenta;
b. określenie przedmiotu reklamacji;
c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d. numer „Umowy o świadczenie usług VoIP”;
e. datę i przybliżoną godzinę wystąpienia problemu;
f. wskazanie numeru telefonu, z którego nie udało się nawiązać połączenia oraz
numeru telefonu, z którym nie udało się nawiązać połączenia (w przypadku
reklamacji połączeń);
g. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności (w przypadku gdy Abonent żąda
ich wypłaty);
h. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej
należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności (w przypadku
gdy Abonent żąda ich wypłaty);
i. podpis Abonenta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej;
4. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki uniemożliwiające jego rozpoznanie
lub wypłatę świadczeń należnych Abonentowi, Operator niezwłocznie wzywa Abonenta do
uzupełnienia zgłoszenia, określając termin nie krótszy niż 7 dni i wskazuje informacje
wymagające uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację
pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się Abonenta.
5. Reklamacje złożone bez danych umożliwiających identyfikację, pozostawia się bez
rozpoznania.
6. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie do postępowania reklamacyjnego stosuje się
przepisy ustawy „Prawo Telekomunikacyjne”.
7. Zgłoszenie reklamacji co do wysokości opłat określonych na fakturze nie zwalnia Abonenta
od obowiązku zapłaty reklamowanej kwoty.
8. Operator potwierdza przyjęcie reklamacji na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres wskazany przez Abonenta przy zawarciu Umowy lub podany w zgłoszeniu
reklamacyjnym.
9. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni od jej
wniesienia.
§ 11. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień, prawidłowego
świadczenia usług telekomunikacyjnych w celach rachunkowych i podatkowych oraz w celu
wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (m.in. z ustawy Prawo
telekomunikacyjne).
2. Administratorem danych jest Poltel Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy
ul. Sportowej 20. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@epoltel.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 777 66 00.
3. Gromadzone dane dotyczą: imię, nazwisko/nazwa firmy lub urzędu; adres; numer telefonu;
adres zakończenia sieci; adres poczty elektronicznej przeznaczonej do wysyłki faktur VAT,
imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej.
4. Inspektorem Ochrony Danych jest Poltel.Sp z o.o. Sp. K. . Aby skontaktować się z nim, wyślij
wiadomość pod e-mail: biuro@e-poltel.pl lub zadzwoń pod numer tel. 71 777 66 00.
5. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie,
hostingodawca, operator płatności i zewnętrzna obsługa księgowa.
6. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez
okres 10-stu lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji
zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe)
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane
osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych
danych uniemożliwi jej zawarcie.
9. Jeśli Abonent uruchomi usługę Nagrywania Rozmów Operator ma dostęp do
przechowywanych nagrań. Dane te nie będą przetwarzane bez wiedzy Abonenta, z wyjątkiem
sytuacji opisanych w Prawie Telekomunikacyjnym Art. 179 ust. 3.
§ 13. Postanowienia końcowe
1. Operator nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w
szczególności w sieci Internet.
2. Operator ma prawo organizować promocje, zmieniające w wyznaczonym okresie zasady i
warunki świadczenia Usług określone w powszechnie obowiązującym prawie polskim.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla
Operatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
4. Regulamin w powyższym brzmieniu, wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. Regulamin
może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie

Home

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Administratorem powyższych oraz wszystkich innych danych osobowych zbieranych na stronie jest POLTEL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Sportowej 20. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Polityka Prywatności
Wyrażam zgodę
Szybki kontakt
close slider