Regulamin

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w sieci POLTEL przez POLTEL Mariusz Andrzejewski, Grzegorz Abramek Spółka Komandytowa ul. Armii Krajowej 41/55 96-100 Skierniewice

§ 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

 1. Cennik połączeń oraz usług znajduje się na stronie www.e-poltel.com
 2. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oferowanych przez sieć POLTEL oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 • Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy
 • Umowa- umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie której Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w tymże Regulaminie
 • Użytkownik– podmiot, który korzysta z usług sieci POLTEL
 • Zamówienie- oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem strony www, zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi
 • Operator– POLTEL, M. Andrzejewski G. Abramek z siedzibą w Skierniewicach 96-100 Skierniewice przy ul. Armii Krajowej 41/55, KRS: 0000422976 NIP 836-185-66-08
 • Sieć POLTEL- infrastruktura, która pozwala na realizację usług telekomunikacyjnych, znajdująca się w ośrodku przetwarzania danych, zespolonych i współpracujących ze sobą, a niezbędnych do funkcjonowania usług
 • Usługi- usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Operatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności usługa polegająca na realizacji połączeń telekomunikacyjnych przez Użytkownika przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet
 • Terminal VoIP- urządzenie końcowe po stronie Użytkownika zapewniające przyłączenie do sieci POLTEL, w szczególności telefon IP lub bramka VoIP obsługujące protokół SIP v.2 lub protokół IAX2
 • Biling- szczegółowy wykaz połączeń zrealizowanych na rzecz Użytkownika
 • Okres Rozliczeniowy– okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Użytkownika wobec Operatora z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Operatora dniach miesiąca
 • Cennik– szczegółowy wykaz stawek i cen usług świadczonych przez operatora na rzecz użytkownika, publikowany na stronie www.e-poltel.pl
 • Rachunek- faktura VAT wystawiana przez Operatora za świadczone Usług
 • Numer wewnętrzny sieci POLTEL- siedmiocyfrowy numer (numer klienta) przydzielany Użytkownikowi przy procesie rejestracji na okres korzystania z usługi POLTEL, dzięki któremu może on przyjmować i wykonywać połączenia
 • Numer PSTN- unikatowy numer z telefonicznej sieci publicznej udostępniony przez Operatora z dostępnych u operatora stref numeracyjnych
 • SIP– numer konta na którym jest numer zewnętrzny lub wewnętrzny z prezentacją lub bez prezentacji numeru.
 • Opłata Abonamentowa- cykliczna opłata, której wysokość i terminy uiszczania przez Użytkownika na rzecz Operatora określone są w cenniku.
 • Opłata Aktywacyjna– opłata jednorazowa za rozpoczęcie świadczenia Usług

Pojęcia nie zdefiniowane w § 2, a zdefiniowane w Prawie Telekomunikacyjnym, użyte zostały w Regulaminie zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez Prawo Telekomunikacyjne.

§ 3. Umowa o świadczenie Usług

 1. Zamówienie Usługi skutkuje przydzieleniem numeru wewnętrznego w sieci POLTEL.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wskazania adresu do korespondencji, za pomocą którego Operator będzie kontaktował się w sprawach dotyczących płatności i rozliczeń za Usługi.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych, w szczególności: adresu, numeru NIP, numerów telefonów, adresu elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail.
 4. Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 5. Cennik jest udostępniony Użytkownikowi na stronie internetowej www.e-poltel.com przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4. Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy

 1. Operator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
 2. Operator może wyłączyć rozmowy wychodzące, gdy zaległość za niezapłaconą Fakturę VAT przekracza 7 dni.

§ 5. Zakres Usług

 1. Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie www.e-poltel.com w szczególności przedmiotem oferowanych usług jest realizacja połączeń telekomunikacyjnych przez Użytkownika przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet.
 2. Operator może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika.

§ 6. Opłaty za świadczenie Usług

 1. Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
 2. Okresem Rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 3. Korespondencja dotycząca płatności i rozliczeń Użytkownika będzie kierowana przez Operatora na adres jaki wskazał w umowie.
 4. Operator dokłada wszelkich starań, aby faktury zawierały prawidłowe dane Użytkownika, o ile zostały one prawidłowo przekazane Operatorowi. W przypadku powiadomienia Operatora o zmianach danych w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie zmian w fakturach za dany Okres Rozliczeniowy Użytkownik wystawi notę korygującą.

§ 7. Zobowiązania Dostawcy

 1. Operator nie prowadzi informacji o numerach telefonicznych Użytkowników Usługi POLTEL.
 2. Operator stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby Usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi Użytkowników telefonicznie lub mailowo.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa z wyłączeniem ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi wynikające z:
  • przyczyn o charakterze Siły Wyższej np. huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk i innych będących poza kontrolą Operatora,
  • niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców,
  • niedostatecznej przepustowości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
  • fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość przekazu głosu,
  • podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę.
  • Nadużywania połączeń przez Użytkownika niezgodnego z przedstawioną ofertą (klient indywidualny, biznes-firma, Call Center, Urzędy). W konkretnej ofercie nie można łączyć usług – wymagana jest podpisana nowa umowa. Operator ma prawo, po pisemnym uprzedzeniu klienta i wyznaczeniu terminu na podpisanie nowej umowy, wyłączyć usługi połączeń wychodzących w przypadku nadużywania oferty na wszystkich numerach w poprzednio podpisanej umowie. Ma to zastosowanie w przypadku podpisania umowy na abonament bez limitu i używania go do usług call center. Operator po wykryciu takiego nadużycia, może zablokować wszystkie połączenia na numerach w podpisanej umowie, do czasu podpisania nowej umowy z Użytkownikiem.
  • W przypadku generowania kont SIP wyłącznie do połączeń wewnętrznych – będą one w cenie abonamentu. Gdyby użytkownik na dodatkowych kontach SIP generował połączenia wychodzące z zewnętrznymi numerami (stacjonarne, komórkowe, zagraniczne i specjalne) Operator naliczy opłatę zgodnie z umową za dodatkowe linie wychodzące.

§ 8. Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w Zamówieniu w celu świadczenia
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi POLTEL przy użyciu Terminala VoIP podłączonego do sieci Internet.

§ 9. Pomoc techniczna

 1. Użytkownik może zgłosić problemy techniczne telefonicznie lub pocztą elektroniczną na odpowiednie numery i adresy podane w Umowie.
 2. W sprawach pomocy technicznej z Operatorem powinna kontaktować się wyłącznie osoba wyznaczona przez Użytkownika, zgodnie z informacjami podanymi w Umowie.
 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby termin udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia techniczne nie przekraczał 4 godzin.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do konserwacji sprzętu technicznego, a tym samym odłączenia Użytkownika od sieci na czas możliwie najkrótszy, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika o planowanym wyłączeniu pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Użytkownika w Umowie, z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, w terminie do 30 dni od dnia zdarzenia skutkującego reklamacją.
 2. Użytkownicy korzystający z usług świadczonych przez Operatora, w szczególności połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych, kwestionujący wysokość naliczonych przez Operatora opłat lub podnoszący niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, a także przerwy w świadczeniu usług płatnych okresowo, trwającej co najmniej 24 godziny mogą skierować sprawę na drogę postępowania reklamacyjnego, wymagającą zachowania formy pisemnej: list polecony na adres Operatora: ul. Armii Krajowej 41/55, 96-100 Skierniewice lub fax.: (22) 100-52-22, albo e-mail: biuro@e-poltel.pl.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu listu zawierającego reklamację lub otrzymania faksu, bądź też dzień przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego telefonicznie.
 4. Operator dołoży wszelkich starań, aby reklamacja, o której mowa powyżej była rozpatrywana niezwłocznie a Użytkownik otrzymał na nią odpowiedź nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora reklamacji.
 5. Odpowiedź Operatora na reklamację będzie zawierać poza uzasadnieniem prawnym i faktycznym także rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji.
 6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Klient może w terminie 14 dni wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji na adres Operatora, który rozpatrzy odwołanie i udzieli Klientowi odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podanych przy składaniu Zamówienia w celu należytego wykonania Usługi przez Dostawcę oraz wystawienia Rachunków.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu korzystania z usługi www.e-poltel.com.
 3. Dostawca zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883, używania ich dla celów związanych ze świadczoną usługą, nie udostępniania ich podmiotom trzecim.
 4. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z usługi.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Operator nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet.
 2. Operator będzie gromadził w swojej bazie i przetwarzał dane Użytkownika zawarte w Umowie w celu jej wykonania, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 3. Operator ma prawo organizować promocje, zmieniające w wyznaczonym okresie zasady i warunki świadczenia Usług określone w powszechnie obowiązującym prawie polskim. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Operatora.
 4. O podwyższeniu cen za Usługi Operator powiadamia Użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni, przez podanie informacji na stronie www.e-poltel.com. Zmiany te będą dla Konsumenta wiążące, o ile w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o nowej treści Regulaminu lub Cennika, nie wypowie on Umowy. Brak wypowiedzenia Umowy w terminie wskazanym oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z treścią nowego Regulaminu i Cennika oraz akceptuje ich postanowienia.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 6. Regulamin w powyższym, brzmieniu, wszedł w życie z dniem 1 lipiec 2012 r. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie www.e-poltel.com.
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Administratorem powyższych oraz wszystkich innych danych osobowych zbieranych na stronie jest POLTEL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Sportowej 20. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji zamówień. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Polityka Prywatności
Wyrażam zgodę
Szybki kontakt
close slider